(yyyy-MM-dd)
Nazwa zadania prewencyjnego zgodnie z umową
Kwota środków przyznanych z Funduszu Prewencyjnego [zł brutto]
Kwota wykorzystanych środków z Funduszu Prewencyjnego [zł brutto]
Saldo [zł brutto]
 
 1. Niniejszym potwierdzam realizację postanowień przedmiotowej Umowy prewencyjnej.
 2. Do rozliczenia załączam dokumenty jednoznacznie potwierdzające wydatkowanie środków z Funduszu Prewencyjnego na realizację zadania prewencyjnego, zgodnie z celem prewencyjnym, określonymi w Umowie prewencyjnej.
 3. Potwierdzam, iż w rozliczeniu przedkładam faktury, rachunki i inną dokumentację dowodową potwierdzającą wydatki bezpośrednio związane z celem oraz zadaniem prewencyjnym, na jaki zostało przyznane dofinansowanie.
 4. Oświadczam, że wszystkie dokumenty i dowody stanowiące załączniki do niniejszego rozliczenia stanowią - w zakresie kwotowym określonym w adnotacji wskazującej na pokrycie kosztów wskazanych w dokumencie ze środków otrzymanych od PZU SA na podstawie niniejszej Umowy - dowód wykorzystania środków otrzymanych od PZU SA na podstawie Umowy prewencyjnej i nie zostały ani nie zostaną wykorzystane w tym samym zakresie do dokumentowania dofinansowania innego rodzaju lub otrzymanego od innych podmiotów.
 5. W załączeniu przekazuję:
  1. kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z Umową prewencyjną oraz zawierających na oryginale dokumentu adnotację wskazującą na pokrycie kosztów wskazanych w dokumencie ze środków otrzymanych od PZU SA na podstawie niniejszej Umowy we wskazanej kwocie;
  2. zestawienie ww. faktur lub rachunków według poniższego:
Nr faktury / rachunku Data wystawienia (nie wcześniejsza niż data zawarcia umowy) Przemiot zakupu Kwota faktury / rachunku brutto Kwota wykorzystanego dofinansowania prewencyjnego brutto  
  1. zdjęcia potwierdzające realizację zadania prewencyjnego:
Upload
captcha